Fra sams og samling

vd rapportDette er tittelen på utredningen som er utarbeidet om overføring av oppgavene som i dag utføres av Statens vegvesen i sams vegadministrasjon. Forvaltningsreformen har siden 1. januar 2010 gitt fylkeskommunen hele ansvaret for  fylkesvegnettet, men arbeidet har fortsatt blitt utført i regi av Statens vegvesen.

Regionreformen som skal tre i kraft fra 1/1-2020 legger opp til at også ansvaret for utførelsen skal skje hos de nye fylkeskommunene.

Bestillingen fra Samferdselsdepartementet kom til Vegdirektoratet 30. november 2017 og der ble det gitt en frist til 15. mai med å legge fram en rapport som skulle beskrive en løsning slik som Stortingets anmodningsvedtak ba om, men det var også med en bestilling på en utredning basert på utredningsinstruksen. (Stortingets vedtak er gjort uten noen konsekvensvurdering.)

"Formålet med utredningsinstruksen er å legge et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak, som for eksempel reformer, regelendringer og investeringer.

Det er viktig at statlige beslutninger er velbegrunnede og gjennomtenkte. Ufullstendig eller manglende utredning øker risikoen for at det fattes beslutninger som ikke kan gjennomføres, som gir uønskede virkninger eller som innebærer sløsing med samfunnets ressurser."

Les mer: Fra sams og samling

Årsmøter og nye styrer i foreningene

I februar og mars har alle våre foreninger sine årsmøter og valg på styre frem til neste årsmøte.

Fristen for å melde inn de nye styrene er den 31. mars. Oversiktene over foreningenes styrer vil derfor i tiden fremover ikke være helt oppdatert før litt ut i april.

 

Dronesertifikat m.m. hos Statens vegvesen

Fra 2. januar 2017 kan eksamen for å få tillatelse til å fly droner gjennomføres ved trafikkstasjoner som eies av Statens vegvesen. Du må da møte ved en trafikkstasjon som har «drop in» for teoriprøver. 

 droneFra etatens intranettsider er dette innlegget hentet:
Statens vegvesen gjennomfører hvert år nesten 200 000 ulike teoriprøver i egen regi på trafikkstasjonene. våre  prøvefasiliteter kan med fordel brukes av flere.
- Vi har et godt system for å gjennomføre ulike teoriprøver. Samferdselsdepartementet støtter at vi legger til rette for at også andre offentlige aktører kan gjennomføre sine prøver i våre lokaler, sier Dag Terje Langnes, seksjonssjef ved Trafikkopplæringskontoret i Vegdirektoratet.
ADR, drone og løyve
- Vi har i mange år allerede gjennomført ADR-prøver (farlig gods) på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, sier Langnes.
Samferdselsdepartementet ønsker nå at Statens vegvesen skal overta ansvaret for teoriprøveavvikling i forbindelse med løyve for person- og godstransport.

Fra 2017 vil det også bli mulig å gjennomføre obligatoriske teoriprøver for droneførere. Dette regelverket er det Luftfartstilsynet som har ansvaret for.

Les mer: Dronesertifikat m.m. hos Statens vegvesen

Godt nytt år

Da er året 2016 på hell, og vi ser fram mot et nytt år med nye muligheter.

Vi i Forbundsstyret i SVP takker for samarbeidet i året som gikk og håper på at det blir minst like vellykket i 2017.

nyttår snø

Samtidig så håper vi også på litt mer snø enn vi har rundt Oslo nå.

Nytt styre i SVP

1. og 2. juni ble Landsmøtet i SVP avviklet i Molde.
Det var et godt møte med god medningsutveksling, og det ble vedatt endringer i vedtektene og ikke minst det ble vedtatt et handlingsprogram for perioden.

I forrige periode var det vedtatt satsningsområder som nå blir videreført og utdypet i Handlingsprogrammet.

 

Ved valget var det tre personer som ikke ønsket å fortsette.
Den virkelige vetaranen Ragnhild ( Bitten) Kvernland som har vært med helt siden starten i 1998 og derfor har deltatt på alle de 9 Landsmøtene som har vært avholdt i SVP. Snakk om innsats! Takk skal du ha Ragnhild.

De to andre som nå trakk seg var nestleder Arvid Andreassen som har vært med siden 2012 og varamedlem Ernst Hansen. Vi ønsker dem alle tre lykke til videre.

Etter valget består nå det nye styre av disse personene.

Styre 2016Leiar Kjell Levik, Vegdirektoratet gjenvalg
Nestleiar Ragnhild Natland, Hordaland, ny som nestleiar, tidl.styrem
Sekretær Erik Norstrøm, Vegdirektoratet, gjenvalg
Kasserar Jan Oddvar Haugerød, Vestfold gjenvalg
Styremedlem Håkon Thomassen, Finnmark gjenvalg
Styremedlem Kolbjørn Engen, Møre og Romsdal, gjenvalg
Styremedlem Grete Lill Bøhlerengen, Akershus ny
1. vararepresentant Halvor Folgerø, Rogaland tidl. 2. vararepr.
2. vararepresentant Hans Seland, Vest-Agder ny
3. vararepresentant Terje Solvoll, Lofoten ny

 

 

Hans seland

Ved fotograferingen var ikke

2. vararepresentant Hans Seland til stede.

 

 

Arbeidsutvalget:

Leiar Kjell Levik,
Nestleiar Ragnhild Natland,
Sekretær Erik Norstrøm,
Kasserar Jan Oddvar Haugerød,

 

BLI MEDLEM DU OGSÅ

 

Vi er medlem av SAKO og

PF logo for skjerm

 

Redaktør: sekretæren i Statens vegvesens Pemsjonistforbund.
Vi benytter Joomla CMS