Medlemsskap i Statens vegvesens pensjonistforbund, SVP

Det er ingen som er medlem direkte i Statens vegvesens pensjonistforbund, SVP.

De som er medlemmer i en av våre 20 lokalforeninger blir automatisk medlem av forbundet (SVP) og de som er pensjonert fra Statens vegvesen er også kollektivt medlem i Pensjonistforbundet.

Hvem kan bli medlem?

SVP medlemsskap

Dette reguleres av vedtektene i de lokale foreningene. Alle som har vært ansatt i Statens vegvesen, også de som ble overført til MESTA i 2003 kan bli medlemmer. 

Den enkelte forening bestemmer også i hvilken grad ektefelle/samboer og yrkesaktive kan være medlem av den lokale forening. I normen som Forbundstyret har utarbeidet for lokalforeningene er det åpnet adgang for at arbeidstakere som er fyllt 60 år og uførepensjonister kan søke om medlemskap. 

Hvordan bli medlem 

Den beste måten å bli medlem på er å ta kontakt med leder eller noen annen i den foreningen du ønsker å være medlem i. Se i menyene for hver forening.

Gå til innmeldingsskjema

Vi ønsker deg som medlem i våre foreninger. Send dette skjemaet i utfyllt stand til den lokale forening der du ønsker å være medlem, eller til oss i Forbundet.

Medlem også i Pensjonistforbundet

Statens vegvesens pensjonistforbund er, som nevnt over, medlem av Pensjonistforbundet. Vi er godt fornøyd med medlemskapet i Pensjonistforbundet. Vi har fått innflytelse i de styrende organer. Vi får bladet Pensjonisten syv ganger i året med mye interessant stoff, og vi har fått våre egen medlemsside i bladet til erstatning for vårt interne blad Vepsen. 

Ikke minst er det mange gode medlemstilbud i Pensjonistforbundet . Vi ser det som en stor fordel å være med i en stor organisasjon som ivaretar våre interesser som pensjonist. For å kunne benytte oss av alle medlemsfordelene, er det nødvendig med medlemskort. Medlemskort blir sendt medlemmene våre for at de kan dra nytte av medlemsfordelene.

Vegdirektoratet yter støtte til driften av SVP. Våre medlemmer betaler derfor ingen kontingent for å stå som medlem verken i Statens vegvesens pensjonistforbund eller i Pensjonistforbundet. Vi har derfor for tiden bare en lokal kontingent.