Organisering i SVP – Statens vegvesens pensjonistforbund

Det er to nivåer i SVP.

  • 20 Foreninger med omtrent 3500 medlemmer totalt
  • Forbundsstyret

Forbundets organer er:

  • Landsmøtet
  • Forbundsstyret
  • Arbeidsutvalget

Landsmøtet er Forbundets høyeste myndighet og holdes hvert annet år i tiden april-juni. Tid og sted bestemmes av Forbundsstyret og meddeles foreningene senest 3 måneder før møtet. Foreningene velger 1-en- representant hver som deltaker til Landsmøtet.

Dessuten inviteres inntil 4 -fire – representanter fra Statens vegvesens ledelse samt representanter fra Pensjonistforbundet . Representantene fra etatens ledelse og Pensjonistforbundet har tale- og forslags-rett, men ikke stemmerett..

Forbundsstyret består av 7 medlemmer. Styret skal bl.a. påse at Forbundets midler forvaltes på en betryggende måte, og at regnskap og beholdning alltid er i orden. Styret skal beslutte og sette i verk tiltak som kan tjene til å fremme Forbundets formål, gi råd og veiledninger. De møtes normalt 4 ganger pe år

Forbundsstyrets arbeidsutvalget består av leder, nestleder, sekretæren og kasserer. 

Forbundsstyrets sekretariat består av leder og sekretær, og forestår den daglige drift, herunder korrespondanse så vel innad overfor foreningene som utad overfor myndigheter, organisasjoner og andre forbindelser.

Se oversikt over medlemmer i styret/arbeidsutvalget her.

Se formål og utdrag av vedtektene her.