Vedtekter for Stateens vegvesens pensjonistforbund (SVP)

Stiftet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998
Sist endret på landsmøtet 2023
Utmeldt av Pensjonistforbundet vinteren 2023 

§ 1. Forbundets navn 

Forbundets navn er Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). 

§ 2. Formål 

Forbundets formål er å fremme medlemmenes felles sosiale, helsemessige, økonomiske og kulturelle interesser og bidra til deres samfunnsdeltakelse 

§ 3 Verdigrunnlag 

Organisasjonen er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Våre verdier er respekt, likeverd, deltagelse. 

§ 4. Organisasjon 

Forbundets organer er: 

 1. Landsmøtet
 2. Forbundsstyret
 3. Foreninger og lag 

§ 5. Foreninger og lag 

Forbundets medlemmer er pensjonistforeninger med medlemmer som har vært ansatt i Statens vegvesen, deres ektefeller, partnere og etterlatte og andre som foreningene bestemmer. 

Foreningene lager egne vedtekter. Disse må ikke være i strid med vedtektene for SVP. Foreningene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av landsmøtet. 

Etter vedtak om nedleggelse skal foreningenes netto formue, arkiver, protokoller og regnskaper overføres til Statens vegvesens pensjonistforbund. 

Foreningene må være registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene. 

§ 6. Landsmøtet 

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet og holdes hvert andre år på et sted og tidspunkt som fastsettes av forbundsstyret og skal være avviklet innen utgangen av juni måned. 

Forbundsstyret med varamedlemmer velges for 2 år. Landsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede utsendinger som deltar. 

Forbundsstyret bestemmer tid og sted for landsmøtet og varsler foreningene seinest tre måneder før møtedato.

Foreningene sender saker til behandling på landsmøtet til styret seinest to måneder før møtedato. 

Foreningene velger en utsending til landsmøtet per påbegynte 200 medlemmer basert på medlemstallet per 31/12 året før landsmøtet. Styret varsles om utsendingenes navn seks uker før møtedato. 

Forbundsstyret sender Innkalling med saksliste og tilhørende dokumenter for landsmøtet til utsendingene og lokalforeningene seinest en måned før møtedato. 

Valgkomiteens leder deltar med tale- og forslagsrett. Forbundsstyret kan invitere gjester. 

Sammen med sakslisten skal disse dokumentene følge med: 

1. Styrets årsmelding for siste to kalenderår.
2. Revidert regnskap for siste to kalenderår.
3. Rammebudsjett for neste to kalenderår med delegert myndighet til styret.
4. Handlingsprogram for neste to kalenderår med delegert myndighet til styret. 5. Foreningenes innsendte saker til landsmøtet med styrets innstilling.
6. Andre saker fra styret.
7. Valgkomiteens forslag til nytt styre. 

Protokoll fra Landsmøtet skal etter godkjenning av de valgte representantene sendes til delegatene og foreningene innen en måned etter Landsmøtets avslutning 

§ 7. Landsmøtets oppgaver 

Landsmøtet skal behandle saker ført opp på sakslisten. Saker som ikke er meldt inn skal avvises. 

Landsmøtet velger valgkomite. 

Alle utsendinger har én stemme. Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap. 

Hvis ikke annet er bestemt, treffes vedtak med alminnelig flertall. Blanke stemmer teller ikke. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. 

§ 8. Ekstraordinært landsmøte 

Ekstraordinært landsmøte blir holdt når styret bestemmer det, eller minst en tredel av foreningene krever det. 

Innkalling skjer som for ordinære landsmøter, men tidsfristene halveres. 

Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som står i innkallingen. 

§ 9. Utsatt landsmøte 

Under ekstraordinære forhold kan styret utsette landsmøte i inntil to år eller velge en alternativ gjennomføring hvis et flertall av foreningene gir sin tilslutning. Det sittende styret fungerer inntil nytt landsmøte er gjennomført. 

§ 10. Forbundsstyret 

Forbundet har et styre på sju medlemmer og 3 varamedlemmer Det er høyeste myndighet mellom landsmøtene. 

Ved valg av forbundsstyre bør det legges vekt på å oppnå best mulig kjønnsmessig og geografisk fordeling av tillitsvervene. 

I valg mellom flere kandidater skal det være skriftlig avstemning. For å bli valgt må en kandidat få minst halvparten av stemmene. Om nødvendig holdes ny valgomgang der de to kandidatene som har fått flest stemmer deltar. 

Styret holder møter når leder eller et flertall i Forbundsstyret krever det. 

Styret kan fatte vedtak når et flertall i Forbundsstyret er til stede. Vedtak fattes med flertall av stemmene. 

Styrets arbeidsutvalg består av leder, nestleder, sekretær og kasserer. Utvalget kan fatte vedtak når minst tre medlemmer er til stede. Utvalget følger opp styrets arbeid mellom styremøtene og treffer vedtak i saker som styret har delegert. 

Leder og sekretær er styrets sekretariat og sørger for løpende oppfølging av forbundsstyrets interne og eksterne ansvar og oppgaver. Sekretariatet kan forberede saker som skal behandles i arbeidsutvalget og forbundsstyret. 

Forbundsstyret skal: 

 1. Iverksette landsmøtets vedtak. 
 2. Behandle saker som vedrører Forbundets virksomhet 
 3. Gjennomgå arbeidsutvalgets protokoller 
 4. Gi råd til, og godkjenne nye lokallag 
 5. Velge representant til SAKO (samarbeidskomiteen for offentlige pensjonister m.v.)
 6. Ved langvarig forfall fra medlem av AU kan Forbundsstyret utpeke et styremedlem til å overta den rollen. 
 7. Oppnevne komiteer, utvalg eller personer til å gjøre spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 
 8. Administrere og føre kontroll med forbundets økonomi i henhold til delegert myndighet fra landsmøtet og gjeldende regelverk. Regnskapet revideres av uavhengig registrert revisor. 
 9. Holde oversikt over foreningenes medlemsregister. 
 10. Representere forbundet utad. 

§ 11. Vedtektsendring 

Vedtektene kan bare endres på ordinært eller ekstraordinært landsmøte. Vedtak om endring krever to tredels flertall av stemmene. 

§ 12. Oppløsning 

Forbundet kan bare oppløses på ordinært eller ekstraordinært landsmøte. Vedtak om oppløsning krever to tredels flertall av stemmene. 

Etter oppløsning skal forbundets netto formue tilfalle medlemsforeningene og fordeles etter foreningenes medlemstall per 31/12 året før vedtaket.