Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP)

Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998.
(Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016)

Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 

§ 1. Formål.

Statens vegvesens pensjonistforbund – SVP – er en partipolitisk nøytral sammenslutning av pensjonist-foreningene i Statens vegvesen, og har følgende formål:

I. I pensjonistenes interesse:

A. Fremme og ivareta medlemmenes felles sosiale og kulturelle interesser, og medvirke til at pensjonistene på en positiv måte kan delta i den samfunnsutvikling som til enhver tid finner sted innenfor og utenfor etaten.
B. Arbeide for at flest mulig av pensjonistene kommer med i de lokale foreningene
C. Fremme kontakt og samarbeid mellom medlemsforeningene, blant annet gjennom informasjonsvirksomhet og felles tiltak.
D. Arbeide for saker som har tilknytning til pensjonistene livssituasjon blant annet gjennom samarbeid med Pensjonistforbundet og SAKO.

II. I Statens vegvesens interesse:

E. Gjennom løpende informasjon til medlemmene om Statens vegvesens virksomhet, gjøre medlemmene bedre i stand til å arbeide for større forståelse for Statens vegvesen i samfunnet.
F. Medvirke til at medlemmenes kunnskaper og erfaring kan komme etaten til gode.

                                                § 2. Medlemskap.

Den enkelte pensjonist er medlem av SVP og Pensjonistforbundet gjennom medlemskap i lokal pensjonist-forening. Den enkelte forening bestemmer i hvilken grad ektefelle/samboer, yrkesaktive og andre ikke vegvesen pensjonister kan være medlem i den lokale forening. 

Den lokale forening sender løpende oppdatering av endringer vedrørende kollektivt innmeldte vegpensjonister til Pensjonistforbundet. Spesielt viktig er korrekte tall per 31.12.

Oppdatert oversikt over «andre» lokalt tilsluttede medlemmer

(ektefelle/samboer mm.) er tilstrekkelig en gang årlig per 31.12. Denne sendes SVP innen 20. januar året etter.

                                                § 3.  Forbundets organer.

SVP`s organer er:

 • Landsmøtet.
 • Forbundsstyret.
 • Arbeidsutvalget.

                                                § 4.  Landsmøtet.

1. Landsmøtet er Forbundets høyeste myndighet, og holdes hvert annet år i tiden mai – juni.

Tid og sted bestemmes av Forbundsstyret, og meddeles foreningene senest 3 måneder før møtet.

2. Foreningene velger 1-en – representant hver som delegat til Landsmøtet. Navn på representanten sendes Forbundsstyret 6 uker før Landsmøtet holdes.

3. Til Landsmøtet innkalles valgkomiteens leder som har tale- og forslags-rett innen sitt saksområde, men ikke stemmerett. Dessuten inviteres inntil 4 -fire – representanter fra Statens vegvesens ledelse samt representanter fra Pensjonistforbundet.

Representantene fra etatens ledelse og Pensjonistforbundet har tale- og forslags-rett, men ikke stemmerett.

4. Forslag som foreningene ønsker å få behandlet av Landsmøtet må sendes Forbundsstyret senest 2 måneder før Landsmøtet.

5. Innkalling til landsmøtet sendes senest 1 måned før Landsmøtet.  Sammen med innkallingen skal disse sakene følge med: 

 • Sakliste
 • Forbundsstyrets beretning
 • Revidert regnskap for landsmøteperioden (2 år)
 • Budsjettforslag for kommende Landsmøteperiode. 
 • Innkomne forslag med forbundsstyrets innstilling.
 • Valgkomiteens forslag
 • Øvrige saksdokumenter

6. Protokoll fra Landsmøtets forhandlinger skal sendes representantene og foreningene innen 1 måned etter at Landsmøtet er holdt.

7. SVP dekker reiseutgifter for delegatene til Landsmøtet (i tillegg til opphold).

                                                § 5. Landsmøtets myndighetsområde.

Landsmøtet skal:

 1. Vedta forretningsorden.
 2. Velge redaksjonskomite på 3 medlemmer.
 3. Behandle og godkjenne beretning og regnskap for Landsmøteperioden.
 4. Vedta handlingsprogram for kommende landsmøteperiode. 
 5. Vedta budsjett for kommende landsmøteperiode.
 6. Behandle og gjøre vedtak i alle saker som er oppført på vedtatt saksliste.
 7. Velge Forbundsstyre og tre vararepresentanter, jfr. § 7. Styrets sammensetning skal så vidt mulig være slik at Statens vegvesens 5 regioner er representert i styret.
 8. Velge leder og to medlemmer til valgkomiteen.
 9. Behandle forslag til endringer i Forbundets vedtekter i samsvar med § 12.

Ved valg/oppnevning av representanter til Landsmøtet og utvalg i SVP, skal det så vidt mulig framsettes kandidater fra begge kjønn, slik at det kan velges minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke for utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer.

                                                § 6. Konferanser.

Forbundsstyret kan innkalle til landskonferanser eller regionkonferanser mellom Landsmøtene dersom styret finner behov for det.

                                                § 7. Forbundsstyret.

Forbundsstyret er Forbundets høyeste myndighet mellom Landsmøtene. Det består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer. Valgperioden er 2 år. Forbundsstyret holder møter så ofte lederen finner det nødvendig, eller når minst tre styremedlemmer krever det. Forbundsstyret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst fire styremedlemmer er til stede. Protokoll fra Forbundsstyrets møter skal sendes til lokalforeningene. 

Ved langvarig forfall fra AU kan Forbundsstyret selv utpeke en erstatter fra de valgte medlemmer og vararepresentanter 

                                                § 8. Forbundsstyrets oppgaver.

Forbundsstyret skal:

1. Godkjenne protokoll og referat fra Landsmøtet 

2. Påse at Forbundets midler forvaltes på en betryggende måte, og at regnskap og beholdning alltid er i orden. Påse at Statens vegvesens retningslinjer og nivå for bevilgninger til SVP blir opprettholdt og at tidsfrister overholdes. 

 • Budsjett for kommende år innen 15. november.
 • Regnskap og oversikt over medlemmene for foregående år i løpet av januar.
 • Årsberetning før 15. mars.

3. Behandle alle saker som vedrører Forbundets virksomhet, og sette i verk tiltak som kan tjene til å fremme dets formål.

4. Gi råd og veiledning så vel ved nyetablering av foreninger og til de tilsluttede foreninger, og for øvrig holde disse underrettet om alle aktuelle saker.

5. Innkalle til landsmøter og eventuelle konferanser.

6. Gjennomgå og vurdere arbeidsutvalgets protokoller.

7. Velge en representant og en vara til Pensjonistforbundets landsstyre.

8. Forbundsstyret skal godkjenne antall foreninger.                                          

                                                § 9. Arbeidsutvalg og sekretariat.

Arbeidsutvalget (AU) består av Forbundets leder, nestleder, sekretær og kasserer. 

AU er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to styremedlemmer er til stede. Arbeidsutvalget holder nødvendige møter for å drøfte aktuelle saker og framdriften i utvalgets arbeid, og treffer vedtak i presserende saker når det ikke er tid til å innkalle Forbundsstyret. Arbeidsutvalget skal føre møteprotokoll som skal forelegges Forbundsstyret.

Et sekretariat bestående av lederen og sekretæren forestår den daglige drift, herunder korrespondanse så vel innad overfor foreningene som utad overfor myndigheter, organisasjoner og andre forbindelser. Sekretariatet kan fremme forslag til løsninger eller vedtak på saker som skal behandles i AU og i Forbundsstyret

§ 10 Lokalforeningene.

Lokalforeningene i SVP tar egne beslutninger innen rammen av disse vedtektene. Samarbeidet mellom lokalforeningene i hver region er formalisert gjennom årlige møter mellom lederne av disse. En Regionleder velges av og blant foreningslederene. Regionlederen innkaller til ovennevnte møter, og holder kontakt med regionens oppnevnte Regionkontakt, og SVPs arbeidsutvalg om felles saker fra lokalforeningene. Regionlederen er også lokalledernes representant på SVPs regionkonferanser i årene mellom Landsmøtene.

Årsberetning, årsregnskap, og styrets sammensetning sendes snarest mulig og senest innen 31. mars

                                               § 11. Regnskap og forvaltning.

Kassereren har ansvar for at Forbundets midler er plassert i bank. Kassereren skal ta i mot alle innbetalinger og betale ut de beløp som lederen eller sekretæren har anvist. Regnskapet skal føres nøyaktig og klart, og skal legges fram for Forbundsstyret og Landsmøtet i revidert stand. Kassereren skal forøvrig legge fram revidert regnskap når Forbundsstyret krever det.

§ 12. Revisjon.

Revisjon utføres av statsautorisert revisor      

                                                § 13.  Endring av vedtektene.

Forslag til endring av vedtektene kan fremmes av tilsluttet forening og av Forbundsstyret.

Forslag må være innkommet til Forbundsstyret senest 2 måneder før Landsmøtet holdes.  Forslag med Forbundsstyrets innstilling skal sendes representantene sammen med innkallingen til Landsmøtet, jfr. §4 nr. 6.  Endringer av vedtektene kan vedtas av Landsmøtet med 2 / 3 flertall.

                                                § 14.  Oppløsning.

Forslag om oppløsning skal behandles på ordinært Landsmøte. Vedtak om oppløsning krever 2 / 3 flertall. Blir oppløsning vedtatt skal Forbundsstyret i samme Landsmøte fremme forslag om anvendelse av Forbundets midler. Dette forslaget kan vedtas med vanlig flertall.

                                               § 15.  Avstemning.

Delegater og medlemmer av Forbundsstyret har stemmerett. 

Varemedlemmer har ikke stemmerett med mindre de er valgt som delegat eller deltar istedenfor et styremedlem som er fraværende. Ingen kan ha mer enn en stemme.

Ved avstemning over forslag treffes vedtak med alminnelig flertall hvis ikke annet er bestemt i vedtektene. Ved stemmelikhet anses forslaget ikke vedtatt.

I valg hvor det kommer forslag på flere kandidater enn det som skal velges, skal det være skriftlig avstemning. For å bli valgt må en kandidat oppnå minst halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer teller ikke.