Årsmøte og ny leder av foreningen

Kerstin Bjurgren Aaseth ble på årsmøtet enstemmig valgt til nye leder av fylkesforeningen vår. Det nyvalgte styrets sammensetning vises i høyre kolonne på denne hjemmesiden.

Årsmøtet ble gjennomført 15.februar, med 27 medlemmer tilstede. Møtet startet med ett minutts stillhet for å minnes medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte. – Alle årsmøtesaker, årsberetning og regnskap for 2023, budsjett og kontingent for 2024, samt valg, ble etter behandling enstemmig vedtatt. Alle medlemmer hadde fått årsmøtedokumentene medio januar, og årsmøteprotokoll sendes alle etter møtet.

Før årsmøtet hadde avdelingsdirektør Cato Løkken en interessant orientering om SVV Region Drift og vedlikehold. Han fortalte om endringer og nyvinninger etter ny organisasjon 1. januar 2020, og sine erfaringer etter 4 års virksomhet.