Referat fra årsmøte 29.2.2024

SVP Nord-Trøndelag.
Referat fra årsmøtet 2024 på Vegkontoret, torsdag den 29. februar 2024 kl. 1230.
Møtet startet med servering av karbonadesmørbrød. Det var bestilt mat til ca. 30 personer så det ble noe hektisk med å få ordne med mat til alle, men det gikk bra.
Leder Asbjørn Rune Moe åpnet årsmøte med å ønske velkommen til alle oppmøtte medlemmer, til sammen hele 46 personer. Leder av foreninga i Sør-Trøndelag var også invitert, med det passet dårlig da de hadde årsmøte samme dag som oss.
Deretter ble de som hadde gått bort i 2023 mintes med ett minutt stillhet:
Torbjørn Gartland, Arnold Rygg, Hågen Ven, Per Garnes, Paul Vedvik.
Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.
Møteinnkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Valg av møteleder og sekretær, samt 2 personer som underskriver protokollen.
Møteleder: Asbjørn Rune Moe enstemmig valgt
Sekretær: Odd Kåre Myren enstemmig valgt
Til å skrive under protokollen: Synnøve Lien og Jan Morten Boneng

Årsmelding
Asbjørn gikk gjennom årsmeldinga for 2023
Antall medlemmer i foreninga var ved årsskiftet 104, en nedgang på 47 medlemmer siste år.
Årsmeldinga for 2023 ble enstemmig godkjent.

Regnskap
Kasserer Torbjørn Holstad gikk gjennom regnskapet for 2023.
Årets underskudd er kr 23657,92
Bankbeholdning kr 51918,16
Regnskapet er revidert og funnet i orden. Regnskapet enstemmig godkjent.

Aktivitetsplan
Aktivitetsplanen ble gjennomgått av leder. Den er mye lik den vi har hatt de siste årene med grilldag, sommertur og julebordet blir i år erstattet med å arrangere 30-års jubileum. Vi vil også prøve å få til et medlemsmøte.
Foreninga i Sør-Trøndelag har i år invitert oss og Møre og Romsdal til å være med på en tur med to overnattinger til Savalen. Styret ønsker tilbakemelding fra medlemmene om vi vil være med på denne turen eller arrangere en egen sommertur. Aktivitetsplanen enstemmig godkjent.

Medlemskontingent 2025
Styret innstiller på at medlemskontingenten kr 200,- pr år beholdes uendret.
Det er halv kontingent for de som melder seg inn i løpet av året.
På spørsmål om evt. heving av kontingenten i forhold til at det budsjetteres med underskudd, ble det opplyst fra styret at en ønsker å beholde en forholdsvis lav kontingent og heller øke egenandelen for de som deltar på tur/arrangement.
Medlemskontingent for 2025 enstemmig vedtatt.

Budsjettforslag 2024
Kasserer Torbjørn Holstad gikk gjennom budsjettforslaget. Det er lagt opp til underskudd for 2024 på kr 9000,-. Budsjettet godkjent.

Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag til årsmøte.

Valg
Asbjørn gikk gjennom valgkomiteens innstilling:

Styret:
Leder: Asbjørn Moe, gjenvalg (velges for 1 år)
Nestleder: Arild Hamrum-Norheim, ikke på valg (1 år igjen)
Styremedlem: Dieter Manka, ikke på valg (1 år igjen)
Kasserer: Kjell Haltbrekken, ny (velges for 2 år)
Sekretær: Odd Kåre Myren, gjenvalg valg (velges for 2 år)
Varamedlem: Ruth Anne Harbækvold, gjenvalg (velges for 1 år)
Varamedlem: Jan Arild Elstad, gjenvalg (velges for 1 år)

Revisor: Synnøve Marken, ikke på valg (1 år igjen)
Vararevisor: Trond Økvik, ikke på valg (1 år igjen)

Valgkomiteen:
Leder: Gunnhild Lillemark, (1 år igjen)
Medlem: Birgit Musum, (2 år igjen)
Medlem: Bjørn Oldren ny, (velges for 3 år)
Varamedlem: Harald Fossan (velges for 1 år)
Alle nyvalg ble vedtatt med akklamasjon i henhold til innstillinga fra valgkomiteen

Asbjørn takket med blomster til Torbjørn Holstad for lang og god innsats som foreningas kasserer.
Deretter ble det kaffe og kake og hyggelige samtaler med tidligere arbeidskamerater.
Etter årsmøtet orienterte Joar Northug om utredninger for videre oppgradering av riksvegnettet. Planer som strekker seg helt fram til 2060. Her kan det være ulike strategier som å ta vare på det vi har, utbedre og bygge nytt der vi må, ofte i kombinasjon. Han fortalte også om videre arbeid med E6 nord for Grong, og om status for arbeidet med E14. Det nye forsvarssamarbeidet mellom Sverige og Norge tilsier at denne vegen nå sannsynligvis får en høyere prioritet enn tidligere