Pensjonen vår til neste år

Regjeringen har i statsbudsjettet lagt frem sine nyeste anslag for lønnsveksten og prisveksten.
I trygdeoppgjøret 2023 ble det lagt til grunn en forventet en lønnsvekst på 5,25 prosent, og en prisvekst på 5,4 prosent. Anslagene er nå oppjustert, slik at lønnsveksten forventes å bli 5,5 prosent og prisveksten 6,0 prosent i 2023. Alderspensjon fra folketrygden skal øke i takt med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. 

Med de oppjusterte anslagene ser det nå ut til å bli et positivt etterslep på 0,25 prosent på lønnsveksten og 0,6 prosent på prisveksten. Disse etterslepene skal det tas hensyn til når pensjonene skal oppreguleres neste år. Det vil bidra til å trekke opp neste års pensjonsøkning. 

Gitt anslagene i budsjettet og inkludert etterslepene vil årsveksten i pensjon bli 4,79 prosent neste år, mens økningen fra 1. mai blir 3,06 prosent.

Det gir en forventet pensjonsvekst som ligger 1 prosent høyere enn prisveksten, som er forventet å bli 3,8 prosent. Det vil øke kjøpekraften av pensjonene. Reallønnsveksten anslås til 1,1 prosent i 2024. Skatten for pensjonister hverken øker eller reduseres. Av forbundsleder Kjell S. Bjørvig