|

Veipensjonistenes årsmelding 2023

For et år siden varslet Statens vegvesen at tilskuddet på vel en million kroner, som forbundet hadde fått i en årrekke, måtte avvikles fordi statsetatene ikke kan gi bort stortingets bevilgninger til selvstendige organisasjoner. 

Da tilskuddet falt bort, måtte forbundsstyret straks avslutte det kollektive medlemskapet i Pensjonistforbundet (PF).  Det førte til at SVP-medlemmene mistet magasinet Pensjonisten og andre medlemsfordeler, og vi mistet retten til å delta i PFs landsstyre og landsmøte. 

I første halvår ble styrets arbeid sterkt preget av den nye økonomiske situasjonen og de arbeidskrevende forberedelsene til landsmøtet i mai. Likevel kunne sekretæren besøke sju foreninger fordelt over hele landet der han holdt styrekurs og orienterte om forbundsstyrets arbeid.  

Jane Bordal. Foto Knut Opeide

Landsmøte i mai 2023

Landsmøtet i Bergen over to dager i mai var forbundets viktigste aktivitet i 2023. Fra foreningene deltok 24 utsendinger og forbundsstyret stilte med ni medlemmer og varamedlemmer. Etter de faste sakene ble det holdt et seminar med tittelen Handlingsprogram 2024–2025 under nye økonomiske rammer.

Da divisjonsdirektør Jane Bordal fra Statens vegvesen besøkte landsmøte, satte utsendingene stor pris på signaler om at samarbeidet med vår tidligere arbeidsgiver kanskje kunne fortsette med nye rammer. I juli signerte vi en ny årsavtale, men nå er bevilgningen halvert og Statens vegvesen betaler for forbundets leveranse av velferdstjenester til pensjonister fra Statens vegvesen. Disse tjenestene er beskreve i forbundets handlingsprogram og aktivitetsplan. Avtalen skal reforhandles årlig.

Nytt forbundsstyre

Det nye forbundsstyret satser spesielt på å ta i bruk hele gruppas kompetanse og arbeidskraft. Ansvar for å gjennomføre tiltakene i handlingsprogrammet 2024–2025 er fordelt på styrets sekretariat og på nettverk for økonomi, kultur og informasjon. Stabil drift av kassereroppgavene er sikret gjennom økonominettverket der et av styrets medlemmer har fått fullmakt som kasserers vikar. 

Tanken med kulturnettverket er at foreningene gjennom et felles sted for informasjon kan inspirere hverandre ved å dele gode idéer om sosiale, helsemessige, økonomiske og kulturelle innslag på møter i egen forening, naboforeninger og andres foreninger. Foreningenes ulike erfaringer med tiltak for medlemmene kan deles gjennom kulturnettverket. 

Med solid innsats fra frivillige kursutviklere og kursholdere har SVP støttet PFs arbeid med å gjennomføre Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022–2025 med trafikksikkerhetskurs rettet mot eldre fotgjengere (TREFF). I 2023 har de holdt 18 kurs for 793 deltakere. PF melder at i 2023 ble det skolert 25 kursholdere fra Finnmark til Agder. De fleste kom fra SVP. Statens vegvesen finansierte opplæringen.

SVP i samarbeid med politipensjonistene og PF har deltatt i styringsgruppen for utvikling av en veileder for prosjektet Gangvennlige lokalsamfunn – trygge eldre. Samferdselsdepartementet har finansiert arbeidet.

Gjennom informasjonsnettverket har SVP invitert foreningene til å utpeke informatører som kan skrive på fylkessidene til nettsiden vegpensjonistene.no og drive annen informasjon. I november ble det holdt to skrivekurs for gruppen. Foreningene er videre invitert til å utpeke it-ansvarlige som kan legge meldingene ut på webben. Det vil ofte være samme person som tar de to oppgavene. 

Leder, nestleder og sekretær har fulgt opp Samarbeidskomiteen for pensjonister (SAKO) som ledes av Pensjonistforbundet. Forbundsstyret deltok med fem medlemmer på SAKO-konferansen i november 2023. Hovedtema var innspill til regjeringens budsjettarbeid for 2025.

Medlemmer og aktivitet i foreningene

Medlemslistene pr. 31. desember viser at 2683 medlemmer hadde betalt minimum kr 50 i kontingent mot 2971 året før. Det vil si at vi mistet 288 medlemmer. I fire foreninger var medlemstallet uendret eller vokste med inntil to i 2023. Seks foreninger mistet inntil ti medlemmer, og ni foreninger mistet mellom 11 og 47 medlemmer. Det blir en hovedoppgave i 2024 å rekruttere nye medlemmer og holde på de vi har, 

Alle foreningene har holdt årsmøter og de fleste rapporterer om tilstelninger før jul. 13 av 19 foreninger har holdt mellom to og tolv ordinære medlemsmøter. Som hovedregel er det foredrag eller mer uformell informasjon på møtene, men medlemmene setter også stor pris på et måltid, en god prat med venner og kolleger fra gamle dager og ikke minst et morsomt lotteri.