Gangvennlige lokalsamfunn – trygge eldre

Bilde av styringsgruppa – prosjektet Gangvennlige lokalsamfunn

I dette prosjektet arbeider flere organisasjoner for at eldre skal føle seg trygge som fotgjengere og aktivt bruke sine lokalsamfunn som gående.Målet er at frivillige, eldreråd og andre aktive skal gå i dialog med lokale myndigheter for å finne løsninger og planlegge de gode utbedringene.

Det er i dag tverrpolitisk enighet om at samfunnet må være aldersvennlig. Det er et sted hvor kan alle delta og bruke omgivelsene sine på en god måte.Eldre fotgjengere er en spesielt sårbar gruppe. De er oftere enn andre grupper rammet av syns- og hørselsproblemer og bevegelses- og balanseutfordringer, og er overrepresentert i ulykkesstatistikken for fotgjengere. 

Mange utfordringer kan løses gjennom god tilrettelegging, medvirkning og deltakelse. Det finnes i dag en rekke veiledere om utvikling og tilrettelegging, aktivitet og deltakelse i lokalsumfunnet, men det er gjort svært lite som omfatter eldres utfordringer i omgivelser med trafikksikkerhets-utfordringer.

Vi ønsker å bidra til å skape riktige og gode tiltak som kan øke både den opplevde og den faktiske tryggheten på fortau, gangvei og i lokalsamfunn. Derfor lager vi en veileder for å kartlegge gode og dårlige sider av trafikkmiljøet som eldre fotgjengere bruker. 

Samferdselsdepartementet har bevilget kr. 500000,- til prosjektet. Pensjonistforbundet sammen med Statens vegvesens Pensjonistforbund og Politiets Pensjonistforbund er prosjekteier. I tillegg er det opprettet referansegrupper bestående av representanter fra Skien kommune, Vinje pensjonistlag, funksjonshemmedes landsforbund og eldreråd, samt at representanter fra Aldersvennlig Norge, Trondheim kommune og NIBR deltar i møter.