Forbundsstyrets julemøte behandler årshjulet

En av styrets viktigste oppgaver er å gi innspill til landsmøtets handlingsprogram og rammebudsjett for valgperioden på to år. I høst har styret arbeidet med å gi handlingsprogrammet konkret innhold gjennom årsbudsjett 2024 og aktivitetsplan 2024–2025. Sammen med regnskap og årsmelding kaller vi det for forbundets årshjul.

Budsjett

I budsjettet tar vi stilling til hvor mye vi skal satse på skrivekurs og datakurs for medlemmer fra foreningene og forbundsstyret som har tatt på seg å arbeide med skriftlig informasjon til medlemmene. Informasjonen kan vi formidle på forenings-sidene på nettstedet vårt, Vegpensjonistene.no. Vi fortsetter å bruke informasjonsbrev som alt i dag sendes ut med epost eller brevpost. Dette kaller vi informasjonsnettverket.

Våre medlemmer yter samfunnsnyttig innsats blant annet i TREFF-prosjektet, og vi kan gjøre det i nye prosjekter. Andre medlemmer kan bidra med faglige, kulturelle og sosiale innslag på møter i egen forening, naboforeninger og andres foreninger. Forbundets kursvirksomhet får en ny giv. I budsjettet setter vi av penger til styrekurs som vi tilbyr foreningene etter årsmøtene. Det er dette vi kaller kulturnettverket.

Kasserer Eva Borge og styremedlem Marie Ervik Aune deler ansvaret for økonominettverket og samarbeider med kasserere i foreningene om viktige praktiske spørsmål. Vi kaller det økonominettverket. I budsjettforslaget reiser kasserer blant annet spørsmål om hvor stort overskudd forbundet bør ha i 2024 for å finansiere landsmøtet 2025. Spørsmålet om å forkorte årsmøtet fra to til en overnatting kommer også opp. På den måten kan vi spare penger til andre aktiviteter? 

Aktivitetsplan

I aktivitetsplanen tar vi utgangspunkt i handlingsprogrammet (HP). Under hvert tiltak i HP legger vi til aktiviteter som forbundsstyret vil gjennomføre for å gjennomføre tiltakene. Det kan for eksempel være å legge et styremøte til Trondheim og invitere arbeidsutvalgene i de tre forenings-styrene i regionen i halvdags møte for å utvikle samarbeidet. 

Ved å fordele ansvaret for tiltakene i HP til nettverkene, tar vi hele forbundsstyret i bruk. Det blir mer interessant for medlemmene og gir litt mindre belastning på hver enkelt.

Årsmelding

I årsmeldingen tar vi direkte utgangspunkt i aktivitetsplanen og forteller hvor langt vi er kommet med å gi innhold til tiltakene i handlingsprogrammet. Så konkrete har vi ikke alltid vært?

Som et tilbud til foreningene, har vi laget mal eller forslag til aktivitetsplan og årsmelding i en forening. De to malene blir sendt ut før jul.