94 85 60 04 er nummeret til bekymringstelefonen som er åpen alle hverdager fra 0900 – 1400.

Dit kan du ringe får å få en samtale, få råd og veiledning til pensjonister, dere pårørende, venner, naboer, helse-og sosialpersonell og andre som bærer på bekymringer. Dette er enten det gjelder helse eller velferd for enkeltpensjonister eller grupper av pensjonsiter.

Erfaringer viser at det ofte kan være behov for å drøfte problemer og spørsmål med en nøytral person.

Denne personen kan gi råd og veiledning samt være en lyttende samtalepartner.

De som betjener telefonen har faglig bakgrunn fra helse – eller sosialsektor og kunnskap om de  aldringsprosessene vi alle før eller siden må gjennom . De er underlagt lovbestemt taushetspliket.

Bekymringstelefonen har ikke kapasitet til å behandle enkeltsaker, men gir deg informasjon og veiledning om de riktige offentlige og private instanser for de forskjellige sakene.

Vil du vite mer kan du se mer på pensjonistforbindets sider