Vegdirektoratets pensjonistforening på besøk hos Nasjonalbiblioteket tirsdag 17. oktober 2023

Vi var 36 som møttes til lunsj i bibliotekets kafe Å. Etter lunsj fikk vi en guidet omvisning i spesialutstillingene Opplyst og Kartsenteret, delt i to parallelle grupper.

Opplyst inneholder noen av de mest unike, spektakulære og historisk sett viktige kulturuttrykkene i Nasjonalbibliotekets samlinger, fra 1100-tallet og fram til i dag. Manuskripter, bøker, filmer, musikk, tv- og radioklipp, plakater og småtrykk som har vært publisert for en norsk offentlighet, og som har bidratt til å forme vår nasjon.

Kartsenteret inneholder verdens mest omfattende samling av trykte kart over Norge, Norden og nordområdene. De eldste av disse kartene er fra 1482, de nyeste fra slutten av 1800-tallet. Sammenstilt utgjør kartene både en historie om kunnskapen om Nordens geografi og en bred beretning om kartenes og selve geografiens utvikling. Det aller meste av det som finnes i Kartsenteret er deler av Ginsberg-samlingen, som består av rundt 2000 kart, atlas og eldre geografiske bøker og reiseskildringer. Nasjonalbibliotekets kartsamling inneholder rundt 150 000 kart og atlas. Alle kart trykt i Norge etter 1882 er bevart der, siden pliktavleveringsordningen ble lovfestet det året.

Selve huset (tidligere Universitetsbiblioteket) bør også nevnes da det er et flott eldre bygg tegnet av arkitekt Holger Sinding-Larsen og er dekorert innvendig med flotte fresker av bl.a. Axel Revold, Per Krogh og Emanuel Vigeland (Gustav Vigelands bror). Huset er også verdt en egen guidet omvisning, men da vi måtte begrense oss valgte vi å prioritere utstillingene Opplyst og Kartsenteret.

Skrevet av Kristian Wærsted