|

Årmøtet i 2024

Årsmøtet i 2024 ble holdt på Stavanger kontorsted tirsdag 19. mars. Før Årsmøtet var det et medlemsmøtet der vår inviterte gjest forbundssekretær Hans Seland holdt et engasjert innlegg. Etter en velsmakende lunsj var det tid for å komme i gang med dagens hovedoppgave.

.

Årsmøtet ble satt kl. 1315. Leder Gunnar Magnusen ønsket de 31 frammøtte deltakerne velkomne og han så fram til et engasjert møte. Ved konstitueringen ble Gunnar Magnusen valgt som møteleder og Halvor Folgerø som referent. Deretter loste møtelederen forsamlingen gjennom de 8 sakene som sto på sakslisten. Én ny sak på dette møtet var styrets forslag til Aktivitetsplan for 2024. Forslaget fikk tilslutning og vil ligge til grunn for det nye styret sitt ardbeid fram mot neste Årsmøte. Alle sakene på dagsorden ble ellers enstemmig vedtatt av Årsmøtet.

Ved valg av styre ble kontinuiteten også denne gangen beholdt. Magnusen ble gjenvalgt som leder og Ullenes som kasserer. Sekretæren sto ikke på på valg denne gangen. Sammensetningen av det nye styret vil senere bli vist i kolonnen til høyre på siden.

To tillitsvalgte tok ikke gjenvalg på dette Årsmøtet. Etter møteslutt takket Magnusen styremedlem Svein Dahle og leder av valgkomiteen Karl Arne Egeli for deres innsats og overrakte dem hver sin blomsterbukett fra styret.