| |

Kriminalitet innenfor vegområdet

På medlemsmøtet i Troms 14. mars hadde styret invitert Martin Svendsen fra krimenheten i Statens vegvesen. Han fortalte om kriminalitet innenfor vegområdet. Statens vegvesen har i mange år arbeidet med å avdekke og forebygge kriminalitet innenfor transportområdet.

Dette arbeidet er nå utvidet til å gjelde hele vegområdet. De siste årene er det etablert samarbeid med Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Tolletaten.

Virkemidlene Statens vegvesen har ved oppfølging av ulovligheter er varierte. I de enkleste tilfellene kan det være tilstrekkelig med råd og veiledning. Dersom dette ikke virker har de sanksjonsmuligheter som å ilegge gebyr i kontrakter, ilegge bruksforbud, inndra godkjenning eller stanse driften. I verste fall kan det bli nødvendig med anmeldelse.

Martin Svendsen orienterer om arbeidet mot
krininalitet i vegsektoren. Foto: Edel Miljeteig Austlid

Selv om krimenheten ikke har kapasitet til å avdekke all ulovlighet innenfor vegområder er dette et viktig arbeid som kommer til å fortsette i framtida. Avdekking av kriminalitet innenfor vegområdet kan også virke forebyggende innenfor de berørte bransjene og bidra til sikrere arbeidsforhold og forhindre økonomisk og miljømessig kriminalitet.

Gruppa mottar ca. 600 tips pr. år om kriminell aktivitet eller kritikkverdige forhold på saker hvor Statens vegvesen er ansvarlig myndighet. De fleste tipsene blir vurdert og undersøkt. Her er noen eksempel:

  • Ulovlige verksteder eller trafikkskoler
  • Juks ved teoriprøver
  • Brudd på kjøre- og hviletid og brudd begått av entreprenører og leverandører innenfor annleggs- drifts- og vedlikeholdskontrakter
  • Økonomiske misligheter samt brudd på lover, regler og retningslinjer hvor Statens vegvesen følger opp
  • Svikt i sikkerhetsrutiner og fare for liv og helse
  • Arbeidsforhold som er i strid med arbeidsmiljølovens krav
  • Miljøkriminalitet