Onsdagstreff i Molde

Onsdagstreff i Molde Alderdom som utfordring for det gode liv

Hvordan vi kan bevare det gode liv i alderdommen, det var tema for Håvard Heggdal da vegpensjonistene i Molde møttes til onsdagstreff i oktober.  Håvard Heggdal er pensjonert overlege med spesialisering i geriatri, altså sykdommer hos eldre. Innlegget var preget av stor fagkunnskap og hadde en optimistisk undertone. Det er nemlig flere sider som bidrar til et godt liv som hver enkelt av oss kan påvirke selv.

Temaet vakte stor interesse og 25 pensjonister møtte opp til foredraget. Felles for alle fremmøtte var at de har nådd pensjonsalderen og at de slik er i målgruppen for foredraget. Noen forutsetninger for det gode liv som Heggdal nevnte er at eldre kan bevare verdighet, selvstendighet og uavhengighet. Heggdal hadde selv vokst opp i en familie og et lokalsamfunn der eldre ble verdsatt og sett opp til. 

Fra det omfattende innlegget kan nevnes at på noen områder har hver enkelt av oss selv en stor grad av påvirkning. Det gjelder om vi selv tar initiativ og er et aktivt medlem i samfunnet fortsatt, også etter at pensjonsalderen er nådd. Når vi er 80 år har vi bare 50% av den muskelmassen vi har når vi er 30.  Det er avgjørende for mange funksjoner at vi holder oss i fysisk aktivitet, for å opprettholde mest mulig av muskelmassen og senke utviklingen.  Slik kan vi bevare balanse og andre funksjoner lengre opp i alder.

Et annet område som Heggdal la stor vekt på er at vi opprettholder et godt forhold til våre nærmeste, ektefelle og familie.  For å forebygge ensomhet og isolasjon er det viktig med gode relasjoner. Familie eller en nær venn er viktig for alle.  Gode sosiale relasjoner er kanskje den enkeltfaktor som har størst innvirkning på om vi opplever et godt liv og de gode relasjoner blir viktigere i alderdommen.

Håvard Heggdal har vært aktiv debattant i lokalavisen og har vært pådriver for å bygge ut og bevare sykehjemsplasser i Molde kommune. På direkte spørsmål fra salen om behovet for sykehjemsplasser, så utdypet han dette. Heggdal sitt poeng er at for å kunne bo hjemme lenge og bevare gode funksjoner, så er det viktig med grunnleggende trygghet og god rehabilitering. Den enkelte pasient må oppleve trygghet for at han får nødvendig hjelp når behovet er der. Rehabilitering er i dag et kommunalt ansvar. Hvis kommunen ikke har tilstrekkelig med plasser til å ta imot utskrivningsklare pasienter, så vil disse bli liggende på sykehuset på kommunens regning.  Dette vil belaste den kommunale økonomien og gå på bekostning av rehabilitering av den enkelte pasient.  Med god rehabilitering vil pasienter kunne flytte tilbake til eget hjem og opprettholde god fungering lengre.  Dette vil være avgjørende for den enkeltes trivsel og komme kommunen til gode i neste omgang.

Deltakerne på onsdagstreffet fikk mange innspill og moment til ettertanke gjennom Heggdals innlegg. Det er mange forhold som påvirker den enkeltes trivsel og velferd i alderdommen. Det kan være nødvendig å bli minnet på at på noen områder er det vi selv som har hånden på rattet og har mulighet for å påvirke fremtiden.