Organisering i SVP - Statens vegvesens pensjonistforbund

Forbundets organer er:

  • Landsmøtet
  • Forbundsstyret
  • Arbeidsutvalget

Landsmøtet er Forbundets høyeste myndighet og holdes hvert annet år i tiden april-juni. Tid og sted bestemmes av Forbundsstyret og meddeles foreningene senest 3 måneder før møtet. Foreningene,velger 1-en- representant hver som deltaker til Landsmøtet.

Dessuten inviteres inntil 4 -fire - representanter fra Statens vegvesens ledelse samt representanter fra Pensjonistforbundet. Representantene fra etatens ledelse og Pensjonistforbundet har tale- og forslags-rett, men ikke stemmerett..

Forbundsstyret består av 7 medlemmer. Styret skal bl.a. påse at Forbundets midler forvaltes på en betryggende måte, og at regnskap og beholdning alltid er i orden. Styret skal sette i verk tiltak som kan tjene til å fremme Forbundets formål, gi råd og veiledninger.

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, sekretæren og kasserer. 

Sekretariatet består av lederen og sekretæren, og forestår den daglige drift, herunder korrespondanse såvel innad overfor foreningene som utad overfor myndigheter, organisasjoner og andre forbindelser.

Se oversikt over medlemmer i styret/arbeidsutvalget her.

Se formål og utdrag av vedtektene her.


Er du ikke medlem i SVP ?

Ta kontakt med oss !

Eller din nærmeste forening Søk i vegpensjonistene.no

 

BLI MEDLEM DU OGSÅ

 

Vi er medlem av SAKO og

PF logo for skjerm

 

Redaktør: sekretæren i Statens vegvesens Pemsjonistforbund.
Vi benytter Joomla CMS