Fra sams og samling

vd rapportDette er tittelen på utredningen som er utarbeidet om overføring av oppgavene som i dag utføres av Statens vegvesen i sams vegadministrasjon. Forvaltningsreformen har siden 1. januar 2010 gitt fylkeskommunen hele ansvaret for  fylkesvegnettet, men arbeidet har fortsatt blitt utført i regi av Statens vegvesen.

Regionreformen som skal tre i kraft fra 1/1-2020 legger opp til at også ansvaret for utførelsen skal skje hos de nye fylkeskommunene.

Bestillingen fra Samferdselsdepartementet kom til Vegdirektoratet 30. november 2017 og der ble det gitt en frist til 15. mai med å legge fram en rapport som skulle beskrive en løsning slik som Stortingets anmodningsvedtak ba om, men det var også med en bestilling på en utredning basert på utredningsinstruksen. (Stortingets vedtak er gjort uten noen konsekvensvurdering.)

"Formålet med utredningsinstruksen er å legge et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak, som for eksempel reformer, regelendringer og investeringer.

Det er viktig at statlige beslutninger er velbegrunnede og gjennomtenkte. Ufullstendig eller manglende utredning øker risikoen for at det fattes beslutninger som ikke kan gjennomføres, som gir uønskede virkninger eller som innebærer sløsing med samfunnets ressurser."

Utredningen er derfor delt i tre.

Først er det en beskrivende del om hva dette dreier seg om.

Del to beskriver en løsning som tar utgangspunkt i Stortingets anmodningsvedtak

Del tre beskriver så hvilke konsekvenser dette vedtaket vil få hvis det vedtas, og det er til slutt en anbefaling

Du kan laste ned rapporten på denne linken:

https://www.vegvesen.no/_attachment/2290863/binary/1255706?fast_title=Fra+sams+og+samling.pdf

Rapporten er sendt på høring og det er høringsfrist den 22/6-2018.

For de som er interessert i å se høringssvarene kan de nåes via denne linken:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---rapport-fra-statens-vegvesen-fra-sams-og-samling/id2601547/

 

21/6

erikno

 

 

BLI MEDLEM DU OGSÅ

 

Vi er medlem av SAKO og

PF logo for skjerm

 

Redaktør: sekretæren i Statens vegvesens Pemsjonistforbund.
Vi benytter Joomla CMS