Dronesertifikat m.m. hos Statens vegvesen

Fra 2. januar 2017 kan eksamen for å få tillatelse til å fly droner gjennomføres ved trafikkstasjoner som eies av Statens vegvesen. Du må da møte ved en trafikkstasjon som har «drop in» for teoriprøver. 

 droneFra etatens intranettsider er dette innlegget hentet:
Statens vegvesen gjennomfører hvert år nesten 200 000 ulike teoriprøver i egen regi på trafikkstasjonene. våre  prøvefasiliteter kan med fordel brukes av flere.
- Vi har et godt system for å gjennomføre ulike teoriprøver. Samferdselsdepartementet støtter at vi legger til rette for at også andre offentlige aktører kan gjennomføre sine prøver i våre lokaler, sier Dag Terje Langnes, seksjonssjef ved Trafikkopplæringskontoret i Vegdirektoratet.
ADR, drone og løyve
- Vi har i mange år allerede gjennomført ADR-prøver (farlig gods) på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, sier Langnes.
Samferdselsdepartementet ønsker nå at Statens vegvesen skal overta ansvaret for teoriprøveavvikling i forbindelse med løyve for person- og godstransport.

Fra 2017 vil det også bli mulig å gjennomføre obligatoriske teoriprøver for droneførere. Dette regelverket er det Luftfartstilsynet som har ansvaret for.

Gode fasiliteter
- Vi har et godt utbygd nett med trafikkstasjoner med prøverom, prøveutstyr, datasystem og ikke minst kompetent personell, som overvåker og avvikler prøven. Det er god samfunnsøkonomi hvis vi kan bruke våre fasiliteter også for andre offentlige prøver. Da slipper hver etat å bygge opp sine egne kostbare ordninger, sier Langnes.
Statens vegvesens ekstra kostnader ved å arrangere prøver for andre etater, vil dekkes inn gjennom prøvegebyrene.
ID-sjekk
I prøvesammenheng er det avgjørende å sikre at det er rett person som tar teoriprøven.
- Det er derfor viktig å ha kvalifisert personell som kan forvisse seg om at rett person møter til prøven, og kontrollere kandidatene under prøven for å unngå juks. Her har Statens vegvesen betydelig erfaring og kompetanse, sier Langnes.
Eget saksbehandlingsansvar
- Det er viktig å understreke at vårt ansvar knyttet til droneprøvene begrenser seg til å sjekke identiteten til den som tar prøven, kreve inn gebyr, og gjennomføre selve prøven. Informasjon til publikum om formelle krav, utvikling av innholdet i prøven og eventuell klagesaksbehandling har Luftfartstilsynet selv ansvar for, sier Langnes.

 

 

BLI MEDLEM DU OGSÅ

 

Vi er medlem av SAKO og

PF logo for skjerm

 

Redaktør: sekretæren i Statens vegvesens Pemsjonistforbund.
Vi benytter Joomla CMS